Rivning

Vi utför alla typer av rivningsarbeten, allt från mindre bostäder till tung industri. I samband med våra rivningsprojekt ansvarar vi för att materialet tas om hand på bästa sätt och att det så långt som möjligt återanvänds eller återvinns. Vi ser även till att köra överblivet material till godkänd deponeringsstation och tar även hand om eventuell marksanering. Självklart genomför vi rivning och sanering på ett miljömässigt sätt och enligt de krav som myndigheterna ställer.

Kontakta mig gärna för mer information: